ClinicFinder درباره


این یک وب سایت برای پناهندگان به ارائه اطلاعات در مورد مراقبت های بهداشتی رایگان و خدمات پزشکی است

این اطلاعات در مورد نزدیکترین کلینیک صحی از مکان فعلی شما فراهم می کند. یافتن کلینیک های خدمات دکمه می توان برای پیدا کردن یک سرویس خاص، برای مثال اگر شما حامله هستید و یا یک کودک بیمار

اگر شما می خواهید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد یک مشکل بهداشتی شما می توانید خدمات بهداشت ملی وب سایت است که اطلاعات موجود در بیش از 80 زبان مراجعه کنید