ما کمک به پناهندگان پیدا مراقبت های بهداشتییافتن نزدیکترین کلینیک بهداشت

پاسخ 112 برای کمک اضطراری به هر نقطه در اروپا استآیا می خواهید برای کمک به این پروژه؟


بیشتر بدانید